Vedtekter for Billingstad Vel

1.        Vellet
1.1      Billingstad Vel er en upolitisk forening av beboere som har til formål å:

·   Fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for bedre bomiljø, trivsel og forskjønnelse.

·   Fremme tiltak til beste for barn og eldre i området.

·   Arbeide med Asker kommune og andre institusjoner og foreninger i saker av felles interesse.

Vellet behandler alle saker som tjener disse formål.
Vellet er medlem av Asker Velforbund og Norges Velforbund.

1.2      Enhver som bor eller har fast eiendom innenfor vellets område og som betaler den fastsatte kontingent er medlem. Medlemskap er frivillig.

1.3      Vellets område fremgår av vedlagte kart.

2.        Styret
2.1      Vellet ledes av et styre på minst 5 medlemmer:
Leder, nestleder, kasserer og minst 2 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder eller nestleder.

2.2      Styret velges av årsmøtet for en funksjonstid på 2 år. Leder velges direkte, mens styret selv fordeler de øvrige verv. Medlem kan gjenvelges, men kan frasi seg gjenvalg i like lang tid som vedkommende har fungert.

2.3      Styret holder møter så ofte det er nødvendig. Leder, eller i dennes fravær nestleder, leder styrets møter.
Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Alle saker og all korrespondanse legges frem på styremøtet. Styrets møter protokolleres i form av styrereferat. Større saker fremlegges på årsmøtet eller på medlemsmøtet.

2.4      Styret overvåker vellets interesser, forvalter vellets midler etter årsmøtets bestemmelser, og avgir skriftlig årsberetning og revidert regnskap til årsmøtet. Styret har disposisjonsrett over vellets midler, og rett til å bevilge beløp til vellets formål. Større utbetalinger avgjøres av årsmøtet. Alle utbetalinger anvises av kasserer. Regnskapsåret følger kalenderåret. 

3.        Årsmøtet
3.1      Vellets øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av april måned. Styret innkaller alle medlemmene til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde styrets årsberetning, revidert regnskap for foregående år, og saker til behandling på årsmøtet.

3.2      Årsmøtet behandler:

·   Innkalling

·   Styrets årsberetning

·   Revidert regnskap

·   Budsjett for inneværende år, herunder fastsettelse på årskontingenten

·   Valg av: Leder, styremedlemmer, 1 revisor, valgkomité på minst 2 medlemmer og eventuelle andre komiteer.

·   Innkomne forslag

·   Eventuelt

3.3      Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet sendes styret innen 15. mars. Vedtak fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte medlemmene. Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme. Saker som tas opp under eventuelt kan ikke settes under avstemning. Endring i vedtektene krever 2/3 flertall. Det føres referat fra årsmøtet.

3.4      Innkalling til årsmøtet skjer på egnet elektronisk måte og plakater på sentrale steder. Fullstendig innkalling med vedlegg legges tilgjengelig på nett.

 

4.        Kontingent og stemmerett
4.1      Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

4.2      Medlemmer som ikke har betalt kontingent for siste regnskapsår strykes som medlem etter gjentatt  betalingsoppfordring.

4.3      Medlemskap og kontingent gjelder for én husstand. Hver husstand kan ha inntil 2 representanter som begge har stemmerett ved personlig fremmøte.

4.4      Enkeltpersoner og bedrifter har stemmerett med en stemme.

4.5      Stemmerettsalderen er 18 år. Betalt kontingent for siste regnskapsår er en betingelse for stemmerett. Ingen kan stemme med fullmakter fra andre medlemmer.

4.6      På årsmøtet og medlemsmøtet kan medlem kreve at vedtak fattes ved skriftlig avstemming.

5.        Medlemsmøte eller ekstraordinært årsmøte
5.1      Medlemsmøtet eller ekstraordinært årsmøte kan berammes av styret eller skal holdes når minst 15 av  medlemmene krever det med skriftlig henvendelse til styret. Alle medlemmene innkalles skriftlig til møtet med minst 8 dagers varsel.

5.2      Møtet har bare besluttende myndighet i de saker som er nevnt i innkallingen. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Det føres referat fra møtet.

6.        Oppløsning
6.1      Forlanges vellet oppløst, skal dette avgjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

6.2      Vellet kan bare oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall avgir stemme. Vedtak om oppløsning må ha 3/4 dels flertall.

6.3      Blir vellet oppløst skal eventuelle midler settes i bank i 3 år. Hvis det ikke er dannet nytt vel innen denne tid, skal midlene nyttes til formål som tjener vellets område. Avgjørelse om dette fattes av styret i Asker Velforbund.

7.        Ikrafttreden
7.1      Disse vedtekter trer i kraft f.o.m. 25. april 2006. Tidligere bestemmelser av 8, april 1991 med endringer oppheves fra samme tidspunkt.