Vei / trafikk

06.05.2010:

Avvikling av vellets veiansvar – erfaringer første vinter

På årsmøtet for 2009 besluttet Billingstad Vel avvikling av vellets ansvar for vedlikehold av velveier og andre private veier fra 1. januar 2010. Dermed frigjøres midler til andre fellestiltak på Billingstad, bl.a. oppgradering av Lynbanen. En viktig årsak til avviklingen er at kommunen har varslet at kommunale tilskudd til veivedlikehold gradvis vil falle bort. Når det skjer ville så å si hele velkontingenten gått til
vedlikehold av private veier.

Velstyret innkalte oppsitterne langs alle felles private adkomstveier (inkl velveier) på Billingstad til et møte 16. juni 2009 for stiftelsen et felles veilag. Det var imidlertid ikke interesse for å danne veilaget. I løpet av høsten 2009 tok velstyret et nytt initiativ for å få stiftet veilaget og innkalte til nytt møte. Heller ikke da var det tilstrekkelig interesse til å danne et felles veilag. Dermed har oppsitterne langs velveiene selv hatt ansvaret for å drifte disse etter årskiftet 2009/2010.


Ettersom vellet hadde ansvaret frem til nyttår, har imidlertid vellet dekket driftskostnadene frem til dette tids-punktet, inklusive fylling av strøkasser. Veier som har betalt for brøyting og strøing før nyttår vil få dette refundert av vellet.

Tilbakemeldingene så langt tilsier at den nye ordningen stort sett fungerer som forventet. Styret har imidlertid mottatt henvendelser vedrørende vedlikehold av stikkveien fra Åsløkkveien til Fjellveien/Bekkeveien (forbi forbi Billingstad Barnepark), som fremdeles er
Billingstad Vels ansvar. Styret skal påse at denne stikkveien blir tilfredsstillende vedlikeholdt. 
------------------------------------------------------------------------------------------

3. september 2009: Billingstad veilag - innkalling til nytt stiftelsesmøte

På møtet tirsdag 16. juni 2009 ble det ikke besluttet å stifte et felles veilag som foreslått av velstyret.

Styret gav derfor uttrykk for at det – avhengig av interessen blant oppsitterne – ville bli innkalt til nytt stiftelsesmøte i løpet av høsten 2009.

Fra de veier som ønsker å delta i Billingstad veilag, ber vellet om skriftlig tilbakemelding pr. e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr post: Billingstad Vel, postboks 187, 1377 Billingstad innen 15. oktober 2009.

Kommentarer til referatet fra forrige møte, bes også gitt innen fristen. Vellet v/styreleder kan også kontaktes pr. telefon 918 94 801.

Det er kun de veier som har meldt sin interesse før fristen som vil bli innkalt til møtet. Etter dette vil ikke Billingstad Vel ta ytterligere initiativ til å etablere et felles veilag. Det betyr i så fall at oppsitterne selv må drifte sine veier.

Østmoen Snøservice, som har vært vellets leverandør i mange år, vil om kort tid sende et tilbud til de enkelte veiene for vinteren 2010. Vellet har tidligere innhentet et samlet tilbud fra Østmoen. Velstyret kan kontaktes dersom det ønskes mer informasjon om dette tilbudet.

Invitasjon med referat fra møtet 16. juni legges i disse dager postkassene til oppsitterne og sendes også pr e-post til de som har oppgitt adressen sin til styret. Invitasjonen og møtereferatet kan du se her.

BILLINGSTAD VEILAG - STIFTELSESMØTE 16.06.09

Innkalling til stiftelsesmøte i Billingstad veilag (kl 1900 på Billingstad skole) ble levert ut i midten av mai til alle oppsittere i private felles adkomstveier (inkl velveier) på Billingstad. Frist for tilbakemelding til vellet var satt til 9. juni.

VEDLAGT er en oversikt over de veier som foreløpig har meldt sin interesse mht. deltakelse i veilaget (for ordens skyld bemerkes at ingen er meldt inn i  eller har bundet seg til å melde seg inn i veilaget før alle oppsittere i den aktuelle veien har undertegnet "tegningsblanketten"):

Selv om det absolutt er mulighet for at flere veier vil stille på stiftelsesmøtet i morgen, synes interessen for et felles veilag å være begrenset (for tiden).

Et viktig spørsmål som må avklares først er derfor om det i det hele tatt er aktuelt å stifte veilaget. Dette henger nok for en stor del sammen med hva som er den økonomiske og praktiske oppsiden ved å delta i et fellesskap kontra å drifte den enkelte vei selv. Vellet har innhentet foreløpig tilbud fra dagens måkeleverandør Østmoen Snøservice. Dette tilbudet går i korthet ut på at fellesdrift av samtlige veier innebærer en totalkostnad pr. år på kr 78.000 (eks mva) for måking, mens den tilsvarende kostnaden hvis alle veier skal måkes separat er kr 85.000 (eks mva). Basert på det totale antall oppsittere (ca 75) og likedeling utgjør dette en forskjell på ca kr 100 pr år pr. oppsitter. Denne forskjellen blir trolig enda mindre dersom Billingstad veilag bare vil bestå av et lite antall veier slik det ser ut til nå.

I tillegg omfatter tilbudet strøing med kr 7.000 (eks mva) pr. gang for samtlige veier iht. listen. Dette forutsetter kjøring/grusing når Østmoen er ute og kjører (avtales med veilagets styret i starten av sesongen). Alternativt kan nærmere angitte "utsatte" veier strøs for en årspris på kr 4.000. Kosting koster kr 650 pr time. Disse prisene er uavhengig av om det blir felles veilag eller ikke.

Det skal sies at det foreløpig ikke er satt i gang noen "forhandlinger" med Østmoen for evt. å få en bedre pris. Det er heller ikke innhentet alternative tilbud fra andre leverandører. Dette er noe veilaget (og vellet frem til veiansvaret opphører 01.01.2010) kan jobbe videre med etter at veilaget evt. er stiftet.

Alle oppsittere i private veier oppfordres til å stille i morgen dersom det er ønskelig å delta i laget!

 

Trafikk - pass på farten!

Velstyret minner alle bilister på Billingstad om å overholde fartsgrensene og kjøre forsiktig. Dette gjelder særlig langs de typiske skoleveiene om morgenen og etter skoletid. 

Så bruk fantasien og sett dere inn i barnas "trafikkverden" - ikke ras forbi barna selv om de går på fortauet!!

Vellet engasjerer seg i alle tiltak som kan bedre trafikksikkerheten i vårt nærområde. Det er oppnevnt en egen trafikksikkerhetskomité som arbeider for fartsdumper på utsatte strekninger, samt fartsmålinger og -kontroller. Send en e-post til vellet dersom du ønsker å bidra eller har innspill til trafikksikkerhetskomiteens arbeid!

15 Mai 2009: Innkalling til stiftelsesmøte i Billingstad Veilag

Årsmøtet 2008 besluttet avvikling av Billingstad vels ansvar for vedlikehold av velveier og andre private veier fra 1. januar 2010.  Velstyret har nå sendt ut invitasjon til alle som bor langs private veier på Billingstad til å delta i et felles veilag  - "Billingstad Veilag" - for felles drift av disse veiene. Medlemskap i Billingstad Veilag er helt frivillig. Samtidig er konsekvensen av ikke å slutte seg til det felles veilaget at oppsitterne i den enkelte vei selv må drifte egen vei. I så fall vil kostnadene pr. oppsitter sannsynligvis bli betydelig høyere, bl.a. fordi leverandørene normalt tar en minstepris uavhengig av antall husstander. På den annen side kan det gi større oversikt og kontroll over driften og kostnadsbildet i separate veilag enn i et fellesskap som består av mindre veistumper spredt rundt omkring på Billingstad. Hver enkelt vei/oppsitter må følgelig gjøre seg opp sin egen mening av om det er ønskelig å delta i et felles veilag eller om man vil drifte sin vei selv.

NB! Velstyret må ha følgende tilbakemelding fra hver vei innen 9. juni 2009:

 • Hvem som er veiansvarlig, med navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Foreløpig tilbakemelding om oppsitterne veien ønsker å tegne seg som medlem i veilaget
 • Eventuelle kommentarer til vedtektsforslaget eller annet vedrørende veilaget.

Tilbakemeldingen sendes til Billingstad Vel, helst pr. e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller pr. post til: Postboks 187, 1377 Billingstad. Ta også kontakt på tlf 918 94 801 ved spørsmål.

Møteinnkallingen i sin helhet kan du lese her

Avvikling av vellets ansvar for veivedlikehold og etablering av veilag

På årsmøtet i Billlingstad Vel 2008 (avholdt 21.04.2009) ble det enstemmig besluttet at vellets ansvar for veivedlikehold opphører pr. 01.01.2010. Videre ble det vedtatt at velstyret skal innkalle alle oppsittere langs private veier (inkl velveier) på Billingstad til et stiftelsesmøte for et felles veilag - "Billingstad Veilag". Stiftelsesmøtet vil bli avholdt før sommerferien 2009. Egen innkalling til stiftelsesmøtet vil bli sendt til alle de aktuelle oppsitterne litt senere utpå våren.

Den nærmere begrunnelsen for forslaget om avvikling av vellets veiansvar fremgår av styrets saksredegjørelse og innstilling som lå vedlagt innkallingen til årsmøtet. Disse dokumentene kan du lese her [dok 3, 4 og 5]. I korte trekk er årsaken at:

 • Det har utviklet seg en praksis hvor Billingstad Vel besørger og bekoster vedlikehold av noen private veier (inkl velveier), mens andre private veier blir vedlikeholdt av oppsitterne selv for deres kostnad. Denne forskjellsbehandlingen synes å være ugrunnet og slår tilfeldig ut. Samtidig er det ingen kontroll av om oppsittere langs privatveier som blir vedlikeholdt av vellet faktisk betaler velavgiften.
 • Kommunens tilskudd til vedlikehold av velveier ble i 2009 redusert betraktelig i forhold til fjoråret. Dette vil forsterke de uheldige sidene av dagens praksis i Billingstad Vel
 • Etterhvert som en stadig større andel av velkontingenten vil måtte gå til veivedlikehold, er det fare for at antall betalende medlemmer vil falle. Ved å frigjøre veiansvaret fra vellet får vellet i stedet tilsvarende økt mulighet til å støtte andre fellestiltak (bl.a. oppgradering av Lyn), som trolig vil være motiverende for fortsatt støtte til vellet.

Når det gjelder styrets forslag til felles veilag, kan følgende trekkes frem:

 • Medlemsskap er frivillig og ingen kan bli medlem uten at samtlige oppsittere i den aktuelle veistrekningen aktivt slutter seg til veilaget. Styret vil i innkallingen be om at hver vei gir en samlet tilbakemelding før stiftelsesmøtet.
 • Det er også et vilkår et det oppnevnes en veiansvarlig for den enkelte veistrekning, som representerer de øvrige oppsitterne overfor styret. Også dette ønsker styret tilbakemelding på før stiftelsesmøtet.
 • Veilagets vedlikeholdskostnader skal i utgangspunktet fordeles likt på alle medlemmene, dvs. uavhengig av individuelle forhold (veilengde/-bredde osv). Etter innspill fra årsmøtet i Billingstad Vel vil imidlertid velstyret gå inn for at dette kun gjelder ordinære, løpende  driftskostnader (måking/strøing), mens f eks kostnader til ny asfaltering må dekkes av oppsitterne i den aktuelle veien.
 • Det er pliktig betaling av årskontingenten for det enkelte medlem. Utestående avgift kan tvangsinndrives. Årsmøtet i veilaget kan i ytterste konsekvens beslutte at veilagets ansvar i forhold til den aktuelle veien og alle medlemmene i denne veien opphører inntil utestående avgift er betalt ("kollektiv straff").
 • Ellers var det på årsmøtet i vellet noe diskusjon om vedtektsforslagets pkt 6.2, dvs. at styret i veilaget skal bestå av de samme personer som i velstyret (forutsatt samtykke). Styret mener at dette er fornuftig for at det ikke skal bli for mange tillitsverv å besette i hver periode, men spørsmålet vil bli diskutert videre på stiftelsesmøtet.
 • Oversikten over private veier/velveier (bilag 1 til vedtektsforslaget) vil bli oppdatert i samsvar med tilbakemeldingene velstyret har fått. Ny versjon vil bli vedlagt i innkallingen til stiftelsesmøtet.

Styret gjør igjen oppmerksom på at de veier som ikke slutter seg til Billingstad Veilag, selv vil måtte sørge for vedlikehold av sin vei for egen kostnad. Dette blir etter all sannsynlighet en dyrere løsning for den enkelte oppsitter.

Saken vil bli oppdatert løpende.

Kommunal overtakelse av velveier

På Billingstad er det 4 gjenværende godkjente velveier, ref oversikt fra Asker kommune, Kommunalteknisk avdeling pr. 01.01.2009:

Vel/

Veinavn

Overtas ikke iht. pkt 1-5

Overtaks etter kategori

Høringsuttalelse fra vellet  til TS-sak 98/0047

Administrasjonens kommentarer -  og

forslag til endelig status og tilskuddsordning

 

BILLINGSTAD:

 

 

Positive til kom.overtagelse av velveiene. Forutsetter at overtagelsen ikke nødvendigvis gjelder veigrunn. Vellet ser helst at veier i kat. 2 flyttes til kat.1

Ingen merknader til vellets innspill, dog ønsker man ikke å gjøre endringer på tidligere innstilling og avviklingsplan

Bergerveien, gren

 

 

2

Ingen  spes. merknader.

Opprettholde overtagelse i kat.2.

Tiltak: Regulere og bygge snuplass.

Nordengveien, gren

 

 

2

Ingen  spes. merknader.

Opprettholde overtagelse i kat.2.

Tiltak: Ingen spesielle.

Tømtebakken 14-26

 

 

 

4

Ingen  spes. merknader.

Opprettholde overtagelse i kat.1.

Tiltak: Ingen. Ikke snuplass, smal, får ikke bygget snuplass - derfor ikke overtagelse før dette er utbedret.

 

Åsløkkveien 45-46

 

 

2

Ingen  spes. merknader.

Tiltak: Vurdere å regulere og bygge snuplass da veien er stengt med bom på Bærumssiden.

Oversikten viser også hvilke utbedringstiltak som etter kommunalteknisk avdeling er nødvendig for at kommunen skal overta den enkelte velvei.

Asker Velforbund, som koordinerer fordelingen av tilskudd til oppgradering av velveier på vegne av kommunen, kom senhøstes 2008 med skjerpede krav til søknaden for kommunal støtte til oppgradering av velveier (med opprinnelig frist 1. februar 2009). Velforbundet samtidig gitt uttrykk for at ubenyttede bevilgninger for tidligere år ikke ville bli gjentatt før disse kravene var tilfredsstilt:

 1. Aksept fra vel/huseiere ved veien om at de vil dekke min. 50% av kostnadene.
 2. Aksept fra eiere av veigrunn om at de vil gi bruksrett til kommunen.
 3. Godt gjennomarbeidet kostnadsoverslag, helst tilbud fra entreprenører.
 4. Der hvor det kreves regulering, f.eks. snuhammer, må søknad være innsendt.
 5. Gyldig medlemskap i Asker Velforbund

På denne bakgrunn rettet velstyret en henvendelse til berørte grunneierne med anmodning om bekreftelse på kostnadsdekning og avståelse av bruksrett. Brevene kan du lese her [dok 6, 7 og 8]. Responsen var imidlertid liten og bare enkelte oppsittere besvarte henvendelsen innen fristen. Det var derfor ikke grunnlag for å sende inn noen fornyet søknad om tilskudd til kommunen innen fristen.

Asker Velforbund har imidlertid nylig meddelt at det fortsatt er midler igjen fra tilskudd mottatt fra kommunen i 2007/2008 og at det derfor er utlyst til en ny søknadsrund med søknadsfrist 15.05.2008. Velstyret har derfor rettet en ny henvendelse til de velveier som fremdeles aktuelle   bedt om tilbakemelding. De nye henvendelsene kan du lese her [dok 9, 10 og 11]

Billingstad Vel vil fortsette prosessen med kommunal overtakelse av velveier frem til vellets veiansvar opphører ved nyttår 2009/10. Deretter forutsettes dette arbeidet videreført av veilaget.

For øvrig ble de kommunale tilskuddene til velveier for 2009 endelig fastlagt i slutten av mars 2009. Kuttene ble noe lavere enn tidligere antatt. Vintertilskuddet (måking/strøing) reduseres med 28,5% (Billingstad Vel mottok ca kr 11.000 i tilskudd til vintervedlikehold for 2008), mens utbedringstilskuddet for kommunal overtakelse reduseres med 40%.

26.11.2009

Måking av velveier

Vellet sørger for måking av samtlige velveier frem til 1.1.2010. Etter dette har alle velveier selv ansvar for måkingen.
Dette gjelder følgende veier:
Bergerveien 11-24
Billingstadveien 7-19
Dragonveien 52-60, 36-42 og 28-34
Grensefaret 34-40 og 14-22
Hvidstenveien 24-28
Kapt. Gløersens vei 24-30
Lilleåsen 18
Nordengkollen 20-30 og 73-74
Nordengveien 47-64
Stasjonsveien 2-11
Tømtebakken 1 og 14-28 og 9-15
Åsløkkveien 45-46, 51-53, 70 og 79-82
Åstadbakken
Åstadlia 14-26
Åstadveien 21-26
Enkelte veilag har inngått kontrakt med
Østmoens Snøservice for vinteren 09/10.
Disse vil i januar få tilbakebetalt kostnaden
for november og desember 2009 fra
vellet. Vi oppfordrer alle velveier til å inngå
måkekontrakt med Østmoen Snøservice.
Veier som ikke har kontrakt vil ikke bli måkt!
Kontaktperson:
Nils Østmoen 959 22 481.

----------------------------------------------------------------------

 

Ekstra informasjon