Utbygging på Billingstad

Generelt

Flere større boligutviklingsprosjekter er blitt realisert på Billingstad i de senere år; Åstadryggen, Billingstadlia og Lundekroken. Disse prosjektene er i hovedsak blitt etablert i tidligere ubebygde områder.

Kommunen har imidlertid til en viss grad også åpnet opp for tiltak i eksisterende boligområder.

I kommuneplanen for Asker 2007-2020 er store deler av Billingstad definert som "fortettingsområde", som vil si eiendommer som kan ha rom for etablering av nye områder. Innenfor fortettingsområdene kan bygningsmyndighetene tillate fortetting utover det gjeldende plan angir, uten at dette utløser krav om ny plan. Det er lagt opp til at alle tiltak skal innpasses på en god måte blant eksisterende bebyggelse/omgivelser og at områdene videreutvikles på en positiv måte. Kommuneplanen og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, samt fortettingskartet finner du på her .

I følge kommuneplanen er det "i kort gangavstand til sentrumsområder og nærsentra" også ønskelig med en høyere arealutnyttelse for boligformål enn det som gjelder fortetting i byggesonen for øvrig. Her skal byggehøyden normalt begrenses til tre etasjer, men det skal "legges vekt på stedlig tilpasning" (kommuneplanen pkt 3.5). På Billingstad er dette området i kommuneplanen konsentrert rundt Billingstad stasjon. Plan- og bygningssjefen har nylig foreslått at "kort gangavstand" skal forstås det areal som ligger innenfor 250 meter langs vei/fortau fra togstasjonen. Se se forslag til illustrasjonsplan datert 14.04.2009 her .

På bakgrunn av dette mener Plan- og bygningssjefen at det er følgende utbyggingspotensial i "kort gangavstand" fra Billingstad stasjon:

Gnr/bnr

Adresse

Utbyggingspotensial

38/49

Åstadveien 2

Innsendt planforslag - fortetting med konsentrert bebyggelse.

38/36, 39, 136, 369

Stasjonsveien 2-4 m.fl.

Innsendt planforslag - fortetting med konsentrert bebyggelse.

38/637-640

Åstadlia 5-11

Vedtatt reguleringsplan som legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse.

38/59

Nordengveien 8

Muligheter for å fortette med en boligparsell iht bestemmelser til kommuneplanens arealdel, pkt 3.7.

Billingstad Vel har involvert seg sterkt i de foreslåtte utbyggingsprosjektene på Billingstad. Med utgangspunkt i reguleringsforslaget for Åstadveien 2, har vellet siden juni 2008 avholdt flere møter med plan- og bygningsavdelingen i kommunen, deriblant befaring. Det har også vært gjennomført allmøte med meget god oppslutning (over 100 oppmøtte), slik at det er liten tvil om at utbyggingssakene engasjerer Billingstad-beboerne!

Videre har vellet gitt en rekke høringsuttalelser i forbindelse med utbyggingsplanene. En sentral innvending fra vellets side er at forslaget vil kunne skape presedensvirkning og dermed press for å tillate tilsvarende utbygginger på andre eiendommer i "kort gangavstand" fra stasjonsområdet. Dette aktualiseres ytterligere hvis utbyggingsforslaget for Stasjonsveien, som omfatter sanering av eksisterende bebyggelse, skulle tillates. Vellet har også uttalt seg konkret i forhold til Plan- og bygningssjefens foreslåtte 250-meters grense. Vellets uttalelse av 20.04.2009 kan du lese her .

------------------------------------------------------------------------------------------

19 januar 2011:

Stasjonsveien 2-8/Hvidstenveien 5

I møte 1. desember 2010 traff bygningsrådet enstemmig følgende vedtak:

Den planlagte bebyggelsen er etter bygningsrådets oppfatning ikke i overenstemmelse med kommuneplanens forutsetning om samspill med omgivelsenes karakter og form, videreføring av kvaliteter i området samt bidrag til positiv videreutvikling av dette. Bygningsrådet vil særlig peke på de foreslåtte bygningshøyder i kombinasjon med det stigende terrenget og den svært korte avstanden til etablert eneboligbebyggelse.

Bygningsrådet finner også at forslaget bryter med bygningsrådets tidligere vedtak om at fortetting skal skje ved utnyttelse av ubebygde arealer og at sanering av eksisterende boliger og nybygg av større leilighetsbebyggelse i utgangspunktet ikke er å regne som fortetting i kommuneplanens forstand.

Bygningsrådet ønsker vurdert konsentrert småhusbebyggelse på de aktuelle tomtene.

Saken sendes tilbake til administrasjonen etter anmodning fra rådmannen.

Dermed ser det ut til at det likevel ikke blir nye boligblokker nedover ”Stasjonsveibakken” og at Billingstad-beboernes protester er blitt hørt av lokalpolitikerne.

Hele vedtaket kan du lese her. Saksdokumentene finner du for øvrig på Asker kommunes hjemmeside, www.asker.kommune.no, under ”Søk i byggesak”, saksnummer 06/03964. Eventuelle spørsmål kan også rettes til velstyret.

-----------------------------------------------------------------------------------------
19 januar 2011:

Åstadveien 2

Asker kommunes reguleringsvedtak av 16. juni 2009 ble påklaget både av naboer og Billingstad vel (se link til vellets lenger ned på siden).

Kommunen oversendte klagesaken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus i februar 2010 etter at kommunen selv ikke ville ta klagen til følge.

Fylkesmannen fant ikke grunn til å overprøve kommunens skjønnsmessige vurdering og kunne ikke se at reguleringsplanen står i klar motstrid med kommuneplanen eller at det er tatt utenforliggende hensyn. I sitt vedtak av 6. januar 2011 begrunner Fylkesmannen sin beslutning bl.a. med følgende:

En reguleringsplan er en detaljplan som regulerer grunnutnyttingen i et bestemt område i en kommune, jf. pbl. § 22. Ved utarbeidelse av en reguleringsplan må det foretas brede planmessige vurderinger av hvilken utnytting av området som totalt sett regnes som mest tjenlig. Denne avgjørelsen som må baseres på lokalkunnskap, vil være av skjønnsmessig art. I vurderingen må ulike og til dels motstridende interesser veies mot hverandre. Av dette følger at en plan ofte vil kunne være til ulempe for en eller flere parter uten at dette er til hinder for godkjenning.

Fylkesmannen foretar en full overprøving av alle sakens sider, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34 annet ledd første punktum. Det følger imidlertid av den samme bestemmelsen at Fylkesmannen som statlig organ skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Hensynet til kommunalt selvstyre kommer således inn som ett av flere momenter som skal vektlegges ved overprøvingen av selve skjønnsutøvelsen til det kommunale organet.

(…)

Kommunen har på en fyllestgjørende måte har redegjort for de anførte forhold [dvs. klagene vedrørende manglende strøkstilpasning], slik Fylkesmannen ser det. Det bemerkes at kommunen har en stor grad av skjønnsmessig frihet i forhold til hva slags bebyggelse et gitt område skal reguleres til. Fylkesmannen kan ikke se at den vedtatte reguleringsplan står i klar motstrid med kommuneplanens arealdel med bestemmelser, eller at det er lagt vekt på utenforliggende hensyn. Etter Fylkesmannens oppfatning er det her ikke grunn til å overprøve kommunens skjønnsmessige vurdering, jf. hensynet til det lokale selvstyret

Hele vedtaket kan du lese her.

Fylkesmannens vedtak er endelig, dvs. at det ikke kan påklages videre. Dermed blir den vedtatte reguleringsplanen for Åstadveien 2 stående.

------------------------------------------------------------------------------------------

16.11.2010:

Utbygging på Billingstad

Upassende utbygginger er fortsatt en trussel mot vel-området.

Kommunedelplan
Kommunedelplanen Holmen-Slependen har møtt så mye motstand, riktignok ikke i andre deler av området enn Billingstad, at den blir vesentlig forsinket. Velstyret har uttalt at vi er bekymret for den totale trafikk-
belastingen ved for sterk utbygging.

Vi har også uttalt at vi støtter en betydelig konvertering fra næring til bolig (IKEA-lager, Biltilsynet etc.) og en forflytning av Landøya ungdomskole til nabotomten til Nesbru videregående skole.

Åstadveien 2
Reguleringsforslaget for Åstadveien 2 ble med enkelte mindre justeringer godkjent av kommunestyret den
16. juni 2009.

Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og forventes behandlet innen utløpet av 2010.
Foreløpig har Fylkesmannen ikke truffet noe vedtak i klagesaken, men vellet følger nøye med!


Stasjonsveien 2 - 8 og 12 og Hvidstenveien 5

Bygningsrådet i Asker kommune vedtok 16. juni 2010 å legge forslag til detaljregulering for Stasjonsveien 2-8 og 12, og Hvidstenveien 5 ut til offentlig ettersyn. Planforslaget legger til rette for ca 45 leiligheter i til sammen 7 "punkthus" med 3 etasjer over terreng og med en tilbaketrukket topp-etasje. Dette er noe mindre enn det forslagsstiller Stasjonsveien Bolig AS fremmet (ca 55 leiligheter).

Billingstad Vel fulgte opp med en høringsuttalelse som ble inngitt innen høringsfristen 1. september 2010, hvor vellets standpunkt ble gjent

Vi ønsker ikke en utvikling mot at eksisterende boliger blir kjøpt opp, revet og erstattet med blokkbebyggelse på Billingstad! Vi arbeider aktivt mot og har foreslått alternativ utbygging i egnet næringsområde. Saken er nær behandling i Bygningsrådet. En gruppe i Hvidstenveien arbeider aktivt med en aksjonsplan. Vellets medlemmer bør være forberedt på å møte opp til et solidarisk fellesmøte når tiden er inne (Roar Lereim, Hvidstenveien 11) og på rimelig kort varsel. Vellet fortsetter arbeidet og neste kapittel kan du lese i vårbrevet...

Se plankart 1 (Stasjonsveien) og plankart 2 (Billingstadveien)

------------------------------------------------------------------------------------------

06.05.2010:

Utbygging på Billingstad

Vellet har fortsatt sitt engasjement i forhold til de to planlagte boligutviklingsprosjektene på Billingstad.

Åstadveien 2
Reguleringsforslaget for Åstadveien 2 ble med enkelte mindre justeringer godkjent av kommunestyret den 16. juni 2009.

Vedtaket er påklaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og forventes behandlet innen utløpet av 2010. Vellet vil følge opp behandlingen av klagesaken.

Stasjonsveien 2-8
Det er nylig sendt ut varsel om arbeid med forslag til privat reguleringsplan for Stasjonsbakken. Utbyggingsforslaget ble opprinnelig varslet i september 2007, men på grunn av ny plan- og bygningslov med ikrafttreden 01.07.2009 har utbygger Stasjonsveien Bolig AS  (Veidekke) valgt å varsle arbeidene på nytt.

Reguleringsforslaget omfatter en utbygging med ca 55 leiligheter av varierende størrelse i 2-4 etasjers høyde, hvor øverste etasje er tilbake-trukket. Avkjørsel blir fra Stasjonsveien 12.

Billingstad Vel har i et innspill til forslagsstiller 19. april 2010 markert klar motstand mot planene. Forslaget innebærer at eksisterende villa
bebyggelse skal rives og erstattes med boligblokker som etter vellets syn vil stå i skarp kontrast til kommuneplanens grunnleggende forutsetning om lokal tilpasning. Sier kommunen ja til forslaget vil dette også kunne få ringvirkninger andre steder i lokalmiljøet. Vellet vil fortsette sitt arbeid mot en slik utvikling!

Utbyggers planskisse over utbyggingsforslaget i Stasjonsveien:

 

Åstadveien 2

16. juni 2009: Åstadveien-utbyggingen vedtatt i kommunestyret

Reguleringsforslaget for Åstadveien 2 ble vedtatt i samsvar med bygningsrådets innstilling 16. juni. På samme måte som bygningsrådet krever kommunestyret enkelte begrensninger i byggehøyde, fasadeuttrykk og grunnflate/boareal og reguleringsvedtaket er det også gitt noen generelle føringer om fortetting rundt Billingstad stasjon. Vedtaket lyder i sin helhet som følger:

SAKSPROTOKOLL: 38/49 ÅSTADVEIEN 2 - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN -

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET

Behandling:

Hildur Horn Øien, Krf, fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber om at det utarbeides en helhetlig transporanalyse for området Billingstad - Slependen i god tid før endelig behandling av utbyggingen i området.

Erling Bergsaker, V, tok opp følgende forslag fremmet ved behandlingen i formannskapet:

Forslag til reguleringsplan for Åstadveien 2 vedtas ikke i sin fremlagte form.

Utgangspunktet om fortetting i området støttes, men foreslått bebyggelse i område A må i større grad tilpasses bebyggelsen i nærområdet, jfr. generelle føringer vedrørende fortetting på Billingstad, samt bestemmelser til kommuneplanens arealdel pkt. 3.5 og 3.7.

Voteringen ga følgende resultat:

Forslaget fremmet av Erling Bergsaker fikk 6 stemmer.

Punktvis votering over innstillingen:

Innstillingen punkt 1 - enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 2 - enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 3 - enstemmig vedtatt.
Innstillingen punkt 4 - enstemmig vedtatt.
Instillingen punkt 5 - mot 6 stemmer
Instillingen punkt 6 - mot 10 stemmer.
Instillingen punkt 7 - mot 11 stemmer
Instillingen punkt 8 - enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslaget fremmet av Hildur Horn Øien ble, uten realitetsbehandling, enstemmig vedtatt oversendt til formannskapet.

Vedtak:

 

Forslag til reguleringsplan for Åstadveien 2, bestående av plankart i målestokk 1:1000 med tilhørende bestemmelser datert 09.06.08, sist revidert 06.05.09 vedtas. Vedtaket er i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-2 og 28-1.

1.

Gesimshøyde for 2. og 3. etasje senkes med 0,5 m til kote 51,0 og 54,5.

2.

3. etasje mot nord trekkes tilbake fra hovedfasaden med 2,0 m.

3.

Evt. takterrasser trekkes 2 m tilbake fra fasade. Takterrasser over 3. etasje tillates ikke.

4.

Ut fra reguleringsbestemmelsene, nye byggegrenser og krav til uteoppholdsareal må prosjektets grunnflate og boareal reduseres.

5.

Bygningsrådet ønsker at Askers parkeringsnorm følges og at det legges inn 0,5 plass pr. leilighet i tillegg.

6.

Det vises til planskisse som illustrerer fortetting rundt Billingstad stasjon datert 14.04.09. Denne planskissen er å betrakte som en tolkning av kommuneplanens anvisning om mer konsentrert boligfortetting rundt Billingstad stasjon.

Bygningsrådet presiserer for øvrig at fortetting i kollektivknutepunkter skal skje ved utnyttelse av ubebygde arealer og på en slik måte at etablerte boligområders karakter ikke endres i vesentlig grad.

7.

Sanering av eksisterende boliger for å legge til rette for nybygg av større leilighetsbebyggelse, er i utgangspunktet ikke å regne som fortetting i knutepunkter.

8.

Bygningsrådet anbefaler at kommuneplanens intensjoner om fortetting i knutepunkter presiseres ved kommende rullering av kommuneplanen.

Se de øvrige saksdokumentene her: http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/templates/ldsakdetaljer.aspx?id=42&kom=Asker&sakID=42435&moteID=42487

Billingstad vel har påklaget vedtaket. Klagen kan du lese her .

8 mai 2009:

Åstadveien-utbyggingen vant frem i Bygningsrådet

8. mai 2009: Reguleringsforslaget for Åstadveien 2 ble godkjent av bygningsrådet under 2.gangsbehandlingen tirsdag 6. mai. Bygningsrådet krever imidlertid enkelte begrensninger i byggehøyde, fasadeuttrykk og grunnflate/boareal og har også gitt noen generelle føringer om fortetting rund Billingstad stasjon.   Forslaget fra Venstre om ikke å vedta reguleringsforslaget i sin fremlagte form, falt med 7 mot 2 stemmer (mindretallet besto av Venstre og SV). Fellesforslaget fra samarbeidspartiene Høyre, AGV og Frp, ble votert over punktvis med følgende resultat:   Pkt. 1, 2 og 3 ble vedtatt 7-2. (Bergsaker, V, Hillestad, SV)

Pkt. 4 ble vedtatt 8-1 (Hillestad, SV)

Pkt. 5 ble vedtatt 7-2 (Bergsaker, V, Hillestad, SV).

Pkt 6 og 7 ble vedtatt 7-2 (Thorkildsen, AP og Hillestad, SV).

Pkt. 8 ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket lyder som følger:

"Bygningsrådet innbyr kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Åstadveien 2, bestående av plankart i målestokk 1:1000 med tilhørende bestemmelser datert 09.06.08, sist revidert 28.04.09 vedtas med nedenstående tillegg. Vedtaket er i medhold av plan- og bygningslovens §§ 27-2 og 28-1.

  1. Gesimshøyde for 2. og 3. etasje senkes med 0,5 m til kote 51,0 og 54,5.
  2. 3. etasje mot nord trekkes tilbake fra hovedfasaden med 2,0 m.
  3. Evt. takterrasser trekkes 2 m tilbake fra fasade. Takterrasser over 3. etasje tillates ikke.
  4. Ut fra reguleringsbestemmelsene, nye byggegrenser og krav til uteoppholdsareal må prosjektets grunnflate og boareal reduseres.
  5. Bygningsrådet ønsker at Askers parkeringsnorm følges og at det legges inn 0,5 plass pr. leilighet i tillegg.
  6. Det vises til planskisse som illustrerer fortetting rundt Billingstad stasjon datert 14.04.09. Denne planskissen er å betrakte som en tolkning av kommuneplanens anvisning om mer konsentrert boligfortetting rundt Billingstad stasjon. Bygningsrådet presiserer for øvrig at fortetting i kollektivknutepunkter skal skje ved utnyttelse av ubebygde arealer og på en slik måte at etablerte boligområders karakter ikke endres i vesentlig grad.
  7. Sanering av eksisterende boliger for å legge til rette for nybygg av større leilighetsbebyggelse, er i utgangspunktet ikke å regne som fortetting i knutepunkter.
  8. Bygningsrådet anbefaler at kommuneplanens intensjoner om fortetting i knutepunkter presiseres ved kommende rullering av kommuneplanen."

Styret i Billingstad Vel vil nå gå grundig gjennom bygningsrådets vedtak og kommer tilbake med mer informasjon snarest mulig. Det er særlig vedtakets punkt 6-8 som krever oppmerksomhet i forhold til fortetting rundt Billingstad stasjon generelt.   Saksprotokollen og møtedokumenter for Åstadveien 2 er lagt ut på Asker kommunes hjemmeside. Se link til den aktuelle siden her: http://lokaldemokrati.asker.kommune.no/templates/ldsakdetaljer.aspx?id=42&kom=Asker&sakID=41999&moteID=41234

Bygningsrådet i Asker kommune vedtok 18. juni 2006 å legge ut forslag til reguleringsplan for Åstadveien 2 til offentlig ettersyn (1. gangsbehandling). Reguleringsforslaget omfatter et boligprosjekt med ca 17 leiligheter og 3 nye boligparseller, samt etablering av fortau langs Åstadveiens sørside. Leilighetsbygget er forslått å være i 3 etasjer mot Åstadveien, og mot vest er det foreslått 2 etasjer oppå et garasjeanlegg, og en tilbaketrukket toppetasje. I saksutredningen til Plan- og bygningssjefen heter det at "skisseprosjektet (...) viser et boligprosjekt med moderne formspråk og flate tak. Det består av 5 hovedvolumer der to og to av disse er bundet sammen med glassbygg med inngangsparti og heis/trapperom, noe som gir prosjektet et småskala preg, selv om størrelsen på de enkelte elementene er noe større enn volumene på eneboligene i området for øvrig."

I følge rådmannen er det "tatt tilstrekkelig hensyn til nabobebyggelse med hensyn til avstand, høydevirkning, innsyn m.m.", samt at "de nye bygningsvolumene harmonerer med terrenget og bebyggelsen på eiendommen og nabobebyggelsen" og videre at "prosjektet er tilpasset til nabobebyggelse i vest".

Billingstad Vel har i sin høringsuttalelse påpekt at utbyggingsforslaget i Åstadveien 2 bryter sterkt med den omkringliggende småhusbebyggelsen og at dette er i strid med kommuneplanens retningslinjer om stedlig tilpasning.  Vellets uttalelse kan du lese her [dok 3]. Plan- og bygningssjefen antar (i april 2009) at reguleringsforslaget vil bli forelagt bygningsrådet for 2. gangsbehandling i løpet av mai 2009 og påfølgende behandling i kommunestyret.

Billingstad Vel har i sin høringsuttalelse påpekt at utbyggingsforslaget i Åstadveien 2 bryter sterkt med den omkringliggende småhusbebyggelsen og at dette er i strid med kommuneplanens retningslinjer om stedlig tilpasning.  Vellets uttalelse kan du lese her .

Bygningsrådet i Asker kommune vedtok 18. juni 2006 å legge ut forslag til reguleringsplan for Åstadveien 2 til offentlig ettersyn (1. gangsbehandling). Reguleringsforslaget kan du lese her

Stasjonsveien 2-4 m.fl.

I september 2006 ble det varslet igangsatt planar

Billingstad Vel har i sin høringsuttalelse påpekt at utbyggingsforslaget i Åstadveien 2 bryter sterkt med den omkringliggende småhusbebyggelsen og at dette er i strid med kommuneplanens retningslinjer om stedlig tilpasning.  Vellets uttalelse kan du lese her .

beid for endret reguleringsplan for Stasjonsveien 2-8 og 12/Hvidstenveien 5, dvs. nedover langs den såkalte "Brattbakken". Planene forutsetter riving av eksisterende bebyggelse (3-5 eneboliger) og oppføring av 3 leilighetsbygg med inntil 60 boenheter og underjordisk parkering. Samlet adkomst til hele prosjektet skal etter planen skje via ny avkjørsel over Stasjonsveien 12.

Billingstad Vel har avgitt flere uttalelser i tilknytning til det varslede reguleringsarbeidet.

Plan- og bygningssjefen har opplyst at de mottok et endelig planforslag fra forslagsstiller i løpet av vinteren 2009. Dette forslaget blir imidlertid neppe lagt ut til offentlig høring og/eller behandlet av bygningsrådet før reguleringssaken for Åstadveien 2 er ferdig behandlet.

Ekstra informasjon