Kraftledningen

Som kjent har vellet i mange år jobbet for å få fjernet luftstrekket som går gjennom hele vårt område.

Det går allerede i dag høyspentkabel i bakken gjennom vårt område i tillegg til luftstrekket. Problemet er Statnettstasjon på Hamang i Bærum. Denne er ikke dimensjonert til kun å utnytte bakkekabelen. Statnett ønsker å modernisere sin kraftstasjon på Hamang. De mener framtidig stasjonsløsning på Hamang må besluttes i løpet av 2010. En ny stasjonsløsning vil være betydelig dyrere enn å bygge videre på eksisterende stasjonskonsept og er betinget av at Statnett kan selge frigitt areal nord for E16. En omregulering her til boligformål er en forutsetning for relokalisering av stasjonen. Arealbruken er tatt med rullering av kommuneplanens arealdel som forventes lagt fram til politisk behandling våren 2009 med påfølgende åpen høring.

Når dette skjer vet tydeligvis ingen, men en ting er sikkert: vellet forsetter sin kamp.

link til brev fra Statnett

--------------------------------------------------------------------------------------------

06.05.2010:

Kraftlinjesaken

Nytt i saken er at Samferdselsdepartementet nylig har godkjent trasévalget for nye E 16 ved Skui i Bærum. Det betyr at Statnett nå kan gå videre med sine planer om oppgradering av eksisterende trafostasjon på Hamang slik at kraftlinjen gjennom Billingstad blir overflødig.

Asker Velforbund følger opp saken på vegne av berørte velforeninger og har mottatt kommunens redegjørelse i saken. 

Ekstra informasjon