Referat etter årsmøtet 2016

Tid:     27. april 2016, kl. 18:00 – 20:00

Sted:  Billingstad skole, nybygget

Antall deltagere: Ca 50

 

Det vises til innkalling av årsmøte i Billingstad Vel. Årsmelding, regnskap, budsjett og innkomne saker er presentert der.

Referat fra årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøte godkjente innkalling og dagsorden

 

  1. Valg av ordstyrer og referent

Erik Birch-Aune valgt til ordstyrer

Egil Steinsland valgt til referent

 

  1. Orientering om planer v/Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef i Asker kommune

Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø hadde innlegg om planer for Asker generelt og Billingstad spesielt. Innlegget skapte stort engasjement. Kort referat fra innlegget:

Hovedutfordringen for Asker er at kommunen vokser kraftig. Dette henger sammen med at Oslo er den hovedstadsregionen i Europa som vokser raskest. Årlig befolkningsvekst estimeres til 1,5 prosent. Det tilsvarer 1000 mennesker i året, og krever 350 nye boliger i årlig i Asker kommune. Behovet er størst for leiligheter.

Førende for arbeidet er en samordnet areal- og transportplan. Kommunen har som mål at all vekst i transport skal tas ved kollektiv, sykkel eller gange – biltrafikken skal ned. Konsekvensen er at 93-94 prosent av all utbygging skjer i gangavstand til eksisterende kollektivsystem. Det medfører dermed at det vil skje utbygging av boliger på Billingstad. Dette skal skje gjennom reguleringsplan, viktig at befolkningen involverer seg i disse prosessene.  

Kommunen ønsker også å utvikle flere arbeidsplasser i Asker. Næringsutvikling og nye arbeidsplasser som er tilpasset Askers befolkning, dvs kunnskaps- og servicearbeidsplasser.

Billingstad skole har fremdeles kapasitet, og med barnehageutbyggingen i Bekkeveien vil også barnehagetilbudet være betydelig forbedret. I planarbeidet er det en forutsetning å ha skolekapasitet før man få lov til å gjøre utbygginger.

Parkering ved Billingstad stasjon er en utfordring, og kommunen har sagt at man må tåle at det parkeres i lokale veier. Selv om det er Jernbaneverkets ansvar, må de forholde seg til at Asker kommune ønsker mer innfartsparkering ved togstasjonen, med unntak av Asker stasjon. Kommunen satser også tungt på sykkelparkering.

For Vestre Billingstad er det store utbyggingsplaner – urban bebyggelse med 1 650 boliger. Utviklingen av E18 er en forutsetning. Utbyggingen vil skje over mange år, men reguleringsprosessen starter over sommeren. Utbygger ønsker å ta naboer med på prosessen tidlig, for å tilpasse planene så godt som mulig.

Vellet tar initiativ til et eget møte med kommunen vedørende utbygging og trafikk.

 

  1. Godkjenning av årsberetning 2015

Årsberetningen ble gjennomgått.

Det ble stilt spørsmål om styrets dialog med kommunen. Styret har kontinuerlig dialog, og ordfører Lene Conradi vil delta på ett av Vellets styremøter.

Fra salen kom det innspill om at vellet burde se mer på trafikksituasjonen ved innkjøringen fra Billingstadsletta og inn mot trafikkstasjonen. Styret vil diskutere dette på neste styremøte

Årsmøte godkjente årsmeldingen

 

  1. Godkjenning av regnskap og balanse 2015

Kasserer Karl Olav Knap gikk igjennom regnskap. Vellet hadde inntekter på 133 000,- på linje med 2014, og gikk med 16 356,- i overskudd, mot 46 596,- i underskudd i 2014.

Balansen viser at Billingstad Vel har 529 000,- i egenkapital.

Årsmøte godkjente regnskapet og balansen.

 

  1. Fastsettelse av kontingent 2016

Årsmøte videreførte kontingentnivå og struktur som foreslått. Det vil si:

Ordinære medlemmer               kr. 300,-

Kontingent for leieboere           kr. 100,-

Forretningsdrivende                   kr. 350,-

 

 

  1. Behandling av innkomne forslag

Billingstad vel støtter FAU på Billingstad skole med 90 000,-, i tillegg til 10 000,- som allerede er bevilget , totalt 100 000,- til bygging av klatrestativ. Rammen for hele prosjektet er på 200 000, støtten betinges av at prosjektet fullfinansieres ved hjelp av midler fra andre kilder.

Årsmøtet stilte spørsmål ved hvorvidt dette ikke er kommunens ansvar.

Årsmøte vedtok ved avstemning å tildele FAU ved Billingstad skole 90 000,- til bygging av klatrestativ. Støtten betinges av at prosjektet fullfinansieres.

 

  1. Godkjenning av budsjett 2016

Det er budsjettert med 132 000,- i inntekter og 373 000,- i utgifter.

Utgiftene inkluderer 100 000,- til støtte til FAU og bygging av klatrestativ, samt 150 000,- til utskiftning og utviding av lysanlegg på Lyn.

Budsjettert resultat: - 237 000,- etter finansinntekter. 

 

Årsmøte godkjente budsjettet.

 

  1. Forslag til vedtektsendring

Vedtektsendring av punkt 3.4.

Dagens punkt 3.4: Innkalling til årsmøtet skjer ved utdeling av skriftlig innkalling i postkassene.

Forslag til ny punkt 3.4: Innkalling til årsmøtet skjer på egnet elektronisk måte og plakater på sentrale steder. Fullstendig innkalling med vedlegg legges tilgjengelig på nett.

Årsmøte vedtok vedtektsendring ved avstemning.

 

  1. Valg av nye styremedlemmer

Borgar Dølen, Kari Anne Grøv Revheim, Tove Tronstad

er valgt til nye styremedlemmer av Årsmøte.

Eileen Aspehaug, Gry Gulbrandsen og Karl Olav Knap går ut av styret.

Hele styret for kommende år består av: Erik Birch-Aune (leder), Borgar Dølen, Kari Anne Grøv Revheim, Tove Tronstad, Helge Tyrholm og Egil Steinsland

 

 

Billingstad, 27. april 2016

 

 

 

                   Karl Olav Knap

                                       

                   Egil Steinsland
             (referent)

                 

                      Eileen Aspehaug         

Erik Birch-Aune

(leder)

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Gry Gulbrandsen

      

 

Helge Tyrholm

 

 

 

Ekstra informasjon